Киевских водителей предупредили об опасной гололедице на дорогах

Ðàáîòíèê êîììóíàëüíîé ñëóæáû ÷èñòèò ñíåã â Êèåâå, â ñóááîòó, 9 ôåâðàëÿ 2013 ã.  ýòîò äåíü â ñòîëèöå ðåçêî óõóäøèëèñü ïîãîäíûå óñëîâèÿ. Ñîãëàñíî ïðåäóïðåæäåíèþ Ãèäðîìåòöåíòðà, â âîñêðåñåíüå, 10 ôåâðàëÿ, â Êèåâå îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, íî÷üþ íåáîëüøîé äîæäü ñ ìîêðûì ñíåãîì, äíåì áåç ñóùåñòâåííûõ îñàäêîâ, ìåñòàìè òóìàí, íà äîðîãàõ ìåñòàìè ãîëîëåäèöà, âåòåð þãî-âîñòî÷íûé, 5-10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà íî÷üþ 0...-2 ãðàäóñà, äíåì 0...+2 ãðàäóñà.  ÷àñòíîñòè, â Êèðîâîãðàäñêîé, ×åðêàññêîé, Êèåâñêîé è ×åðíèãîâñêîé îáëàñòÿõ ìåñòàìè ñèëüíûé äîæäü, íà Ëåâîáåðåæíîé Óêðàèíå è â Êðûìó ñèëüíûå ïîðûâû âåòðà — äî 15-20 ì/ñ. Íà Ñåâåðå òàêæå îæèäàåòñÿ ñèëüíûé ãîëîëåä, óòðîì ìåñòàìè òóìàí, ïëîõàÿ âèäèìîñòü íà äîðîãàõ. Ôîòî ÓÍÈÀÍÐàáîòíèê êîììóíàëüíîé ñëóæáû ÷èñòèò ñíåã â Êèåâå, â ñóááîòó, 9 ôåâðàëÿ 2013 ã.  ýòîò äåíü â ñòîëèöå ðåçêî óõóäøèëèñü ïîãîäíûå óñëîâèÿ. Ñîãëàñíî ïðåäóïðåæäåíèþ Ãèäðîìåòöåíòðà, â âîñêðåñåíüå, 10 ôåâðàëÿ, â Êèåâå îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, íî÷üþ íåáîëüøîé äîæäü ñ ìîêðûì ñíåãîì, äíåì áåç ñóùåñòâåííûõ îñàäêîâ, ìåñòàìè òóìàí, íà äîðîãàõ ìåñòàìè ãîëîëåäèöà, âåòåð þãî-âîñòî÷íûé, 5-10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà íî÷üþ 0...-2 ãðàäóñà, äíåì 0...+2 ãðàäóñà.  ÷àñòíîñòè, â Êèðîâîãðàäñêîé, ×åðêàññêîé, Êèåâñêîé è ×åðíèãîâñêîé îáëàñòÿõ ìåñòàìè ñèëüíûé äîæäü, íà Ëåâîáåðåæíîé Óêðàèíå è â Êðûìó ñèëüíûå ïîðûâû âåòðà — äî 15-20 ì/ñ. Íà Ñåâåðå òàêæå îæèäàåòñÿ ñèëüíûé ãîëîëåä, óòðîì ìåñòàìè òóìàí, ïëîõàÿ âèäèìîñòü íà äîðîãàõ. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

«Киевавтодор» обратился ко всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными, а водителей ограничить пользование личным автотранспортом, не выезжать на дорогу без крайней необходимости в связи с ухудшением погодных условий. Об этом говорится в сообщении КГГА. Читайте также: Кличко-«тракторист». Мэр Киева опробовал новую снегоуборочную технику По прогнозу Украинского гидрометцентра, 28 декабря в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах возможна гололедица.

В Киеве также начали обрабатывать покрытие на улицах противогололедными материалами. Особое внимание, отметили в автодоре, уделено спускам и подъемамам, мостам, путепроводам, а также улицам с интенсивным движением автотранспорта.

В случае усиления снегопадов на улицы Киева готовы выехать 265 единиц снегоуборочной техники, уверяют коммунальщики.

«Для того, чтобы автодоровцы имели возможность без задержек начать работу в условиях интенсивного движения транспорта, специальная техника предприятий корпорации «Киевавтодор» уже находится в специально определенных местах (согласно технологическим картам)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ближайшие сутки в Украине ожидается существенное похолодание, погоду будет определять гребень северного антициклона. В Киеве ночью будет идти небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Снижение температуры ожидается до 6-8° мороза.

Источник

83 Trackbacks & Pingbacks

 1. xmt85c4wx5ctwxw3tcerthve56
 2. drinking alcohol
 3. دانلود شهرزاد قسمت دوازدهم فصل دوم
 4. قیمت پنجره
 5. Ana Foxxx
 6. Michelle Martinez
 7. terörist sosyalmarketim
 8. Paleo Diet
 9. free online movies
 10. دانلود سریال عاشقانه
 11. under armour store outlet
 12. videos porno
 13. porno
 14. Facial Spa Services Lauderhill
 15. دانلود موزیک
 16. hip support
 17. online casino texas
 18. دانلود قسمت ششم شهرزاد
 19. best hotel price search engine
 20. cliquez ici
 21. cr hack tool
 22. دانلود قسمت هفتم شهرزاد
 23. پنجره
 24. bitcoin investment coin-banks
 25. DraftKings DFS
 26. vpm
 27. دانلود فیلم
 28. دانلود شهرزاد قسمت 15
 29. پنجره دو سه جداره
 30. http://sl.ff.cuni.cz/svet-literatury-2011-rocnik-xxi-c-43
 31. دانلود عالیجناب دوم
 32. Best Baby Crib Mattress
 33. پنجره ضد سرقت
 34. فروش توری پنجره دوجداره
 35. titleist 917 driver
 36. SEO Manchester
 37. garden bridges
 38. window price
 39. EVA TV
 40. EVA TV
 41. پنجره دوجداره
 42. usi tech
 43. live sex cams
 44. bowl stainless
 45. پنجره دوجداره
 46. More here
 47. wife fucked till she is exhausted
 48. recruitment
 49. Agen Bola
 50. sports grip training socks
 51. 19th century stamps
 52. how to make aquarius man fall in love with me
 53. Discover More Here
 54. دانلود فیلم رایگان
 55. headhunter
 56. دانلود فیلم
 57. car seat accessories
 58. mp3
 59. Schluesseldienst
 60. game hack
 61. buy hacklink
 62. cryptocurrency prices
 63. دانلود فیلم رگ خواب
 64. sexmag.biz
 65. sklep fryzjerski estylshop
 66. IT Asset recycling wokingham
 67. اغاني عربية
 68. Yahoo Finance
 69. make boobs bigger
 70. free google blackhat methods
 71. buy hacklink
 72. vegas online casinos
 73. porn sites
 74. Son of God
 75. michael kors shops
 76. anthony morrison
 77. top porn sites
 78. clips hooks
 79. deep.io
 80. spinz.io unblocked
 81. best free porn
 82. buy instagram porn
 83. betebet

Comments are closed.